(1)
HendraS. D.; RubionoG.; MukhtarA. Karakteristik Char Hasil Pirolisis Ban Bekas Pada Rotary Kiln. V-MAC 2018, 3, 13-16.