LestariS. D.; RubionoG. Deskripsi Kosakata Serapan Bahasa Inggris Dalam Olahraga Sepak Bola. Prosiding Seminar Nasional IPTEK Olahraga (SENALOG), v. 1, n. 1, p. IKOR 26-29, 23 Nov. 2018.