Khoirul Anam; Gatut Rubiono; Dicky Pratama. Literature Review: Aerodinamis Pada Bola Sepak. Prosiding Seminar Nasional IPTEK Olahraga (SENALOG), v. 4, n. 1, p. Biomekanik-Or 6, 9 Nov. 2021.