FahruddinMuh., SuriyadinAdi, AbdurachmanMuhammad Haikal, MurtawanHeri, and IlyasAnita Prihatini. 2022. “Keanekaragaman Lamun Di Pesisir Bahoi, Sulawesi Utara: Indonesia”. JURNAL LEMURU 4 (3), 159-65. https://doi.org/10.36526/lemuru.v4i3.2282.