(1)
Rahayu Prasetiyo; Novita Nur Synthiawati; Arsika Yunarta. Bullying Prevention Education for Students of Kepanjen 2 State Elementary School, Jombang Regency. gandrung 2023, 4, 1233-1238.