Rahmadyah Kusuma Putri, Puryaningsih, S., Purnaningsih, T., Prasetyo, E. and Riky, R. (2022) “ANALISIS KANDUNGAN KLOROFIL TANAMAN HIAS AGLAONEMA ”, JURNAL BIOSENSE, 5(01), pp. 34-40. doi: 10.36526/biosense.v5i01.1904.